یادم باشد غرورم را به خاطر هیچ کس و هیچ چیزی زیر پا نذارم...

یادم باشد اشتباهات بچه گانه ای که کردم...

یادم باشد از هیچ کس، هیچ انتظاری نداشته باشم...

یادم باشد کسی که در سختی ها همراهم نیست، حق همراهی در آسانی هایم را ندارد...

یادم باشد اکثریت اشتباه می کنند پس دنباله رو آن ها نباش...

یادم باشد هر کسی ارزش کمک کردن و توجه را ندارد...

یادم باشد که چه قدر، که چه قدر تلاش کردم...

یادم باشد این روزها را...

یادم باشد که یادم نرود...