با افزایش جمعیت جهان ، هر روز بر میزان مصرف انرژی در دنیا افزوده می شود.از طرفی با کاهش ذخایر سوخت های فسیلی ،محققان به دنبال منابع جایگزینی برای آن ها هستند که قابلیت تجدیدپذیری داشته باشند.یکی از انرژی های جایگزین، انرژی حاصل از توربین های باد است.


معمولا توربین های باد در مکان های مناسب که در معرض باد هستند قرار می گیرند.اما امروزه با گسترش تکنولوژی های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر ،محققان از این توربین ها در بزرگراه ها استفاده کرده اند که توانایی تولید انرژی از حرکت اتومبیل ها دارد.هنگام حرکت اتومبیل ها در دو جهت مخالف در بزرگراه ها ،جریان هوایی به وجود می اید که قابلیت چرخش محور توربین بادی را دارد.از این رو می توان از حرکت اتومبیل ها انرژی تولید کرد که می تواند برای روشنایی بزرگراه ها و سایر کاربردها مورد استفاده قرار بگیرند.