تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی