خداوند هیچ قفلی را بدون کلیدش خلق نمی کند...

و هیچ گاه مشکلات را بدون راه حلشان سر راهتان قرار نمی دهد...

به او اعتماد کنید...