+باید نگران بود. هرچه قدر هم بخواهیم ساده از کنارش بگذریم، نمی شود. کمی بیندیشیم، در می یابیم که این تلاطم چه اثرات سوئی خواهد داشت. برخی با این کارهای کاذب سودهای آنچنانی نصیبشان می شود اما اکثریت ضرر می کنند. تیشه به ریشه ی تولید داخلی زده می شود. سرمایه ای که باید صرف تولیدات داخلی شود، روی پول سرمایه گذاری می شود "باید نگران بود"

دو تعبیر برای نگران وجود دارد: 1- به معنای نظاره گر 2-به معنای مضطرب و پریشان که هر دوی این تعبیرها در این جا کاربرد دارد، البته دومی بیشتر.

++مردم نسبت به یکدیگر بی رحم شده اند. کامیونی چپ می کند و مردم به جای اینکه در محل حادثه جمع نشوند(کمک پیشکششان باشد) شروع به دزدی و غارت اجناس کامیون می کنند آن هم چه؟!! روغن موتور!!! کالایی که نیاز اساسی شان است و اگر آن را ندزدند، زنده نمی مانند!!! "باید نگران بود"

+++عده ای بازار را ملتهب می کنند و با احتکارشان منتظر اینند که سود بیشتری عایدشان شوند. می دانند که اکثریت ضرر می کنند اما مهم جیب و سود خودشان است. اگر مسلمان نیستید لااقل انسان باشید. "باید نگران بود"

++++آهسته حرکت کنید. گرگ صفتان منتظرتان هستند!