ما جز کدوم دسته قرار می گیریم؟

دوست داریم جز کدوم دسته باشیم؟