توی شهر Fukuoaka ژاپن، وسط یکی از خیابان ها، زمین نشست کرده و به این روز افتاده...

.

.

.

اما بعد از  48 ساعت ...

.

.

.

حتی خط کشی هم کردن و مثه روز اولش شده!