عکسای زیر مربوط به کارهای خلاقانه ی یه هنرمند هست که با مقواهای رنگی انجام شدند.