اگر نمی توانید پرواز کنید،پس بدوید...

اگر نمی توانید بدوید،پس گام بردارید...

اگر نمی توانید گام بردارید،پس سینه خیز بروید...

اما هرکاری می کنید،به حرکت روبه جلو ادامه دهید.

مارتین لوتر کینگ