موضوع:طراحی چهره با نمک قسمت دومهنر وخلاقیت(مجموعه6)،هنر وخلاقیت (مجموعه5)