محورهای اساسی کنفرانس بر اساس ابعاد و مولفه های اصلی ” شهر هوشمند” تعیین گردیده و به شرح زیر تعریف شده اند:

 1. کارآفرینی و کسب و کار هوشمند
 2. نظریه ها و مدل های شهر هوشمند
 3. زیرساخت و تکنولوژی هوشمند
 4. مدیریت شهری شهر هوشمند
 5. حمل و نقل و ترافیک هوشمند
 6. شهروند و اجتماع هوشمند
 7. برنامه ریزی شهری شهر هوشمند
 8. مدیریت انرژی هوشمند
 9. اقتصاد و تجارت هوشمند
 10. معماری و شهرسازی هوشمند
 11. سلامت و محیط زیست هوشمند
 12. دولت هوشمند
 13. روش های اجرا و پیاده سازی مولفه های شهر هوشمند و دستاوردها