ایده ای زیبا برای آب دادن به گل های آپارتمانی!

وردنه ی طرح دار!!

چراغ راهنمای جالب!

تبدیل بشکه به مبل!!!

استفاده از مایع دستشویی به صورت بهداشتی!!

هم ورزش ، هم لباسشویی!!!(مگه میشه ،مگه داریم!)