اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک ،مکاترونیک وبیومکانیک ،خرداد 95 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

در زیر پوستر این کنفرانس آمده است.