کتاب طراحی و تکامل محصول یکی از مفیدترین کتاب هایی است که در زمینه ی مراحل طراحی یک محصول وجود دارد.طراحی و توسعه ی یک محصول با شناسایی نیازها آغاز شده و با طی سایر مراحل طراحی نظیر مشخص کردن ویژگی های محصول ،ارایه ی کانسپت های مختلف ، انتخاب بهترین کانسپت از روی ماتریس انتخاب ،طراحی جزیی و...ادامه می یابد و در نهایت ساخت و تست مطرح شده و به بازاریابی می پردازد.این کتاب را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دریافت