آناکارنینا:

ترجیح می‌دهم افسوس بخورم چرا آن کار را انجام‌دادم تا اینکه افسوس بخورم کاش... آن کار را انجام می‌دادم!