هیچ چیز به اندازه ی خلاقیت، مردم را سخاوتمند و شادمان و سرزنده و جسور و شفیق نمی کند.
انسان خلاق، بی اعتنا به "ستیز" و "گرد آوری مال و منال" است.
برندا اولاند