نقاشی سه بعدیایده جالب بشقاب
بی ربط: بابا یکی نیست به اون استاد بگه نمره ها را بذار دیگه!! استاد باشی، ولی حاضر نباشی واسه دانشجو چند ساعت وقت بذاری نمره هاشون را وارد کنی!!