آرزوی موفقیت دارم برای دوستانی که امسال کنکور دارن. امیدوارم نتیجه ی زحمت هایی که کشیدن را بگیرن...