پستی از سر دلتنگی مثه این گربهه! بعد از چند ماه

ببخشین عکسا مرتبط نیستن


نکته این سه تا عکس آخر را هم خودتون دریابید البته نه از نکات کنکوری! ساده هست