بزرگترین لذت در زندگی ، انجام دادن کاریست که مردم می گویند نمی توانید انجام دهید.