شمع چندبار مصرف!!!

اینم برای خردکردن راحت تر پیاز!

فنر از جنس آناناس!

مخصوص حمل بچه!

مبارزه با چاقو!

بلال پز خانوادگی!

عجب!