تخصص های مورد نیاز برای این مسابقه طبق نظر دکتر صفرآبادی (ناظر پروژه ماهواره امید) به
 صورت زیر میباشد:
* 2 نفر دانشجوی مکانیک مسلط به مکانیک سازه (تحلیل تنش، تحلیل مودال، fem و...)
* 1 نفر دانشجوی مکانیک کنترل
* 1 نفر دانشجوی مکانیک حرارت (تشعشع)
* 1 نفر دانشجوی برق الکترونیک یا سخت افزار کامپیوتر
* 1 نفر دانشجوی برق کنترل
* 2 نفر دانشجوی برق مخابرات (ترجیحا دانشجوی کارشناسی ارشد)
* 1 نفر دانشجوی نرم افزار کامپیوتر
حداقل پنجاه درصد اعضا هر تیم می بایست دانشجوی کارشناسی باشند. زمان ثبت نام و ارسال
پیشنهاد اولیه تا 30 فروردین سال 1394 میباشد.
برای اطلاع از قوانین مسابقه و شرایط ثبت نام به آدرس spcs.isa.ir  مراجعه نمایید.